ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ασφαλης καταστροφη

Η ασφαλής καταστροφή προσωπικών δεδομένων αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για .την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός και η προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου, ιδίως της ιδιωτικής τους ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του.

Ασφαλής καταστροφή προσωπικών δεδομένων, είναι ο τεμαχισμός των εγγράφων σε λωρίδες με χρήση ειδικών μηχανημάτων τεμαχισμού εγγράφων όταν αφορά σε έγγραφα ή ο θρυμματισμός και η κονιορτοποίηση όταν αφορά σε δεδομένα ηλεκτρονικής μορφής.

Μόνο μετά από αυτήν την επεξεργασία μπορούν να οδηγηθούν στην ανακύκλωση / πολτοποίηση τους.

Η ασφαλής καταστροφή των προσωπικών δεδομένων αφορά στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας, την οποία υποχρεούται να κάνει κάθε οργανισμός, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, εταιρείες ή και επαγγελματίες που διαχειρίζονται πληροφοριακό υλικό, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο συμμορφώνονται προς τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερα γνωστό ως – Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ (General Data Protection Regulation – GDPR), την Οδηγία ΕΕ 2016/680, το ΕΝ 15713 (Ευρωπαϊκό Πρότυπο «Ασφαλής καταστροφή εμπιστευτικού υλικού-Κώδικας δεοντολογίας/εγκεκριμένη πρακτική») και το DIN 66399 (Γερμανικό Πρότυπο-καταστροφή εμπιστευτικών δεδομένων).

ασφαλης καταστροφη
Για να διασφαλιστεί αυτή η συμμόρφωση πρέπει:

  • Κάθε δημόσια υπηρεσία και εταιρία να ορίζει έναν υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων

  • η ασφαλής καταστροφή να αποδεικνύεται απτώς, παρέχοντας τις απαραίτητες αποδείξεις και πρωτόκολλα καταστροφής των προσωπικών δεδομένων

Στόχος είναι να αλλοιωθούν τα στοιχεία αυτά σε τέτοιo βαθμό ώστε:

  • Nα αποκλειστεί η περαιτέρω μη νόμιμη και αθέμιτη επεξεργασία τους ή κάθε μορφή διάθεσης προς τρίτους

  • να είναι αδύνατον να αναγνωριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων

  • η καταστροφή να είναι μη αναστρέψιμη

Τέλος, η μη συμμόρφωση επισύρει βαριές ποινές προς τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους υπεύθυνους προστασίας προσωπικών δεδομένων